Публікаційна етика

В основі редакційної політики журналу "Відкрита наука та інновації" покладено принцип об’єктивності та неупередженості щодо відбору наукового матеріалу з метою його публікації. Обов'язкове подвійне сліпе рецензування рукописів та високі вимоги до якості наукових досліджень та дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації матеріалів забезпечують конкурентний рівень контенту журналу. Редакція гарантує дотримання авторських та суміжних прав і забезпечує доступність та оперативність у спілкуванні з авторами.

Публікаційна етика

Журналом "Відкрита наука та інновації" (далі – Журнал)  розроблено та прийнято дані правила відповідно до  Кодексу поведінки для видавців журналу (Code of Conduct for Journal Publishers), розроблених Комітетом з публікаційної етики - Committee on Publication Ethics (далі COPE) та  керуючись нормами  Цивільного кодексу України і Закону України «Про авторське право і суміжні права».

1. ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Рішення про публікацію

Редакційна колегія відповідальна за належне подання наукових матеріалів на розсуд наукової спільноти,  а також перевіряє матеріали, які подаються, на предмет запозичення за допомогою систем перевірки.

Всі матеріали, після попереднього оцінювання редактором, проходять незалежне анонімне подвійне сліпе рецензування. Редакційна колегія Журналу забезпечує конфіденційність і неупередженість процесу рецензування.

Редакційна колегія Журналу зобов’язується надати Автору Рецензентів, які вчасно і неупереджено виконують обов’язки по рецензуванню статті, не є фінансово зацікавлені в дослідженнях і не представляють інтереси конкуруючої організації.

Редакційна колегія Журналу не впливає на рішення рецензентів.

У випадку наявності позитивного і негативного відгуків на рукопис, Відповідальний редактор призначає додаткового Рецензента. Негативний відгук розглядається Відповідальним редактором, який приймає остаточне рішення.

У разі відхилення рукопису Редакційна колегія залишає за собою право не вступати в дискусію з Авторами.

Редакційна колегія залишає за собою право відмовити, після попереднього розгляду, у поданні матеріалів на рецензування у випадку некоректного оформлення рукопису,  невідповідності основним науковим критеріям, тематиці журналу, плагіату, повторної публікації та ін.

Неупередженість

Редакційна колегія Журналу оцінює матеріали за змістом і науковою цінністю незалежно від вікової, расової, статевої приналежності, сексуальної орієнтації, релігійних та політичних поглядів, походження, громадянства Автора.

Конфіденційність

Редакційна колегія Журналу обмежує конфіденційність процесу публікації колом: Автор, Рецензенти, члени Редакційної колегії, Видавець та, за необхідності, наукові консультанти.

Редакційна колегія Журналу гарантує захист неопублікованих даних, отриманих від Автора в процесі підготовки до публікації.

Політика розкриття і конфлікту інтересів

Відповідальний редактор Журналу бере самовідвід від розгляду матеріалів у випадку наявності конфлікту інтересів внаслідок конкуренції, спільної роботи або інших відносин з Автором чи організаціями, які пов’язані з матеріалами.

Журнал публікує інформацію про фінансову підтримку досліджень.

Нагляд за публікаціями

У випадку, якщо Відповідальний редактор Журналу знаходить переконливі докази помилковості висновків, наданих у роботі, плагіату, фальсифікації чи фабрикації даних, він повідомляє Автора і Видавця для прийняття рішення про публікацію на сайті виправлення, роз’яснення, вибачення або ретракцію (відкликання) статті, у разі необхідності.

Редакційна колегія та Видавець вживають належних заходів для врегулювання конфлікту при надходженні скарги чи претензії щодо порушень етики стосовно наданого рукопису чи опублікованої  Журналом статті. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки  має бути розслідуване незалежно від строку, коли могло бути вчинене порушення, про яке повідомляється. У випадку підтвердження інформації про порушення етичних принципів, Редакційна колегія та Видавець публікують виправлення, спростування або вибачення на сайті.

У випадку спірних питань, Редакційна колегія Журналу діє  у відповідності з інструкціями COPE щодо питань порушень публікаційної етики: https://publicationethics.org 

Редакційна колегія Журналу публікує у відкритому доступі на сайті актуальні Правила для Авторів та Рецензентів.

2. ЕТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензування матеріалів допомагає Редакційній колегії прийняти рішення про публікацію статті, а Авторам допомагає покращити роботу.

Відповідальність

У випадку неможливості проведення рецензування матеріалів за браком кваліфікації або часу, Рецензент зобов’язаний повідомити Редакційну колегію і знищити або повернути отримані матеріали.

Конфіденційність

Рецензент не має права обговорювати отримані для рецензування матеріали і дані викладені в них, ділитись з колегами, використовувати у власних інтересах. У разі необхідності консультації з колегами Рецензент повинен попередньо узгодити це питання з Відповідальним редактором.

Вимоги до рукопису і об’єктивність

Рецензент надає неупереджену оцінку представлених  матеріалів, відповідність їх профілю журналу, новизні, актуальності, оцінює достовірність, надійність та якість висновків і даних.  Особиста критика представлених матеріалів неприпустима. Висновки Рецензента повинні бути обґрунтовані, й підкріплені посиланнями на авторитетні джерела.

Визнання першоджерел

Рецензент повинен оцінити коректність подання цитувань і наявність належним чином оформлених бібліографічних посилань, вказати релевантні опубліковані роботи, на які не зроблено посилань у роботі. У випадку збігів з іншими роботами та дослідженнями, фальсифікацій або плагіату Рецензент повинен повідомити про цей факт Відповідального редактора.

Політика розкриття конфлікту інтересів

Рецензент не повинен брати участь у рецензуванні, якщо він знаходиться в тісних особистих чи професійних стосунках  з автором або співавторами статті, організацією, де проводились дослідження, або ж працює в конкуруючій організації за тією ж тематикою і повинен повідомити Відповідального редактора про наявність можливих інших конфліктів інтересів (політичних, релігійних, фінансових), а також звернутись за порадою до Редакційної колегії Журналу, якщо є певні сумніви стосовно цього питання. Форма стосовно наявності конфлікту інтересів.

Інформація та ідеї рукопису не повинні використовуватися для отримання особистої вигоди.

Неупередженість

Рецензент оцінює рукопис за змістом і науковою цінністю незалежно від вікової, расової, статевої приналежності, сексуальної орієнтації, релігійних та політичних поглядів, походження, громадянства Автора.

3. ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Автори рукопису надають достовірні наукові дані та об’єктивні висновки. Рукопис повинен містити достатньо деталей і бібліографічних посилань для можливого відтворення методів та результатів досліджень. Інформація, використана з неопублікованих джерел, не повинна використовуватись в дослідженнях.

Доступ до даних і їх зберігання

Редакція має право запросити у Автора первинні дані досліджень, які мають відношення до рукопису, для наступного надання їх Рецензенту. 

Оригінальність і плагіат

Автори  використовують в рукописі дані оригінальних досліджень. У випадку використання даних з інших робіт або тверджень інших авторів необхідно надавати відповідні посилання або цитування.

Репродукція частин інших публікацій, плагіат, самоплагіат, фальсифікація і фабрикація даних є неприйнятними у рукописі. 

Автори можуть подавати матеріали лише в одне видання. Подання в два видання чи більше одночасно або ж подання раніше опублікованої статті є неприпустимим порушенням публікаційної етики, що веде до відхилення рукопису.

Авторство публікації

Авторами роботи виступають особи, які зробили значний внесок в проведення дослідження та підготовку матеріалів до публікації.

Автори повинні переконатися в тому, що всі учасники, дотичні до підготовки матеріалів, зазначені як співавтори та погоджуються з порядком в переліку співавторів і остаточною версією поданих матеріалів.

Дослідження із залученням людей і тварин

Автори повинні вказувати, що експерименти із залученням людей або тварин проводились з дотриманням вимог чинного законодавства та Комісій з біоетики.  

Конфлікт інтересів

Автори зазначають наявність фінансових чи інших конфліктів інтересів, які можуть впливати на результати або висновки, представлені в рукописі, та на його оцінку. Необхідно надавати інформацію про фінансову підтримку.

Автор має право прямо зазначити, у відповідній Формі, при поданні рукопису статті, будь-які передбачувані конфлікти інтересів, що можуть призвести до упередженості рецензування, як з боку Рецензента, так і з його власного.

Помилки в рукописах

Автори зобов’язані повідомити Відповідального редактора про помилки або неточності в рукописі та сприяти їх виправленню.

У разі отримання  Відповідальним редактором інформації про помилки в публікації від третьої сторони Редакція може запросити Автора взяти участь у дискусії.

РОЗКРИТТЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

З метою прозорості і надання можливості читачам зробити власні оцінки та об’єктивні висновки з проведених досліджень Редакція журналу наполягає на розкритті Авторами конфлікту інтересів. Відповідальним за розкриття конфлікту інтересів є Відповідальний автор.  Конфлікт інтересів може бути фінансовим або не фінансовим. Автори зобов’язані декларувати будь який потенційний або реальний конфлікт інтересів, прояви якого можуть вплинути на роботу та отримані результати. Відповідальний автор від імені усіх авторів повинен заповнити форму щодо розкриття конфлікту інтересів і подати її разом з рукописом. Відкрити форму

Дослідження, проведені, за використання лабораторних тварин, повинні супроводжуватися експертними висновками Комісії з біоетики установи, звідки надійшов рукопис.